Församlingens historik!

Den frikyrkliga rörelsen var relativt tidig i Enhörna. Redan i mitten på 1880-talet var Svenska Missionsförbundet aktivt i området. 1887 bildades sällskapet Brödraföreningen i Ytterenhörna socken med nitton medlemmar, vilka nio år senare blev en krets av Södertälje Brödraförening.

Gamla missionshuset

Tillkomsten av Missionshuset

Någon gång mellan augusti 1888 och september 1889 byggdes missionshuset i Stjerna som predikolokal. Senare byggdes en liknande lokal i Stenby i Överenhörna, vilken nu är nedlagd. Från början fick Brödraföreningen besittningsrätt till missionshusets tomt i 50 år. 1903 köpte man den 1132 m2 stora tomten för 400 kronor.

Byggnaden

Vad gäller byggnadstekniken är den av ett något annorlunda slag. Korta vedträn har staplats mellan stolpverk och med murbruk emellan. Ett material som idag är en snickares mardröm att göra en förändring i. Denna teknik förekommer här och var runt Mälaren, men är ganska ovanlig.
Exteriören, rött trähus med vita knutar, har inte ändrats någonting före den stora utbyggnaden 1995-96 då huset ändrade utseende helt och hållet.
Interiören har däremot ändrats i omgångar. Ursprungligen bestod det nuvarande köket av kök och ett rum vilka användes som vaktmästarbostad. Föreningen begagnade köket vid de tillfällen man hade servering.
Från början fanns en talarstol, typ predikstol, vilken på 30-talet ersattes av ett podium. Detta revs 1978 för att ge större plats och flexibilitet i lokalen.

Ekonomin

Ekonomin omnämns mycket sparsamt i protokollen. Av det som finns skrivet framgår det dock att man tänkte sig för mer än en gång innan man drog på sig någon utgift. Här följer några exempel på utgifter:

  • 1916 Brist i kassan. Insamling gav fjorton kronor
  • 1917 Predikanten skulle få 5 kronor per gång i ersättning, och få skjuts då han ej kunde begagna cykel. Slitpengar för densamma för resa fram och åter var 2 kronor.
  • 1919 "Då pastorn snart åkte på bara skenorna beslöts enhälligt att pastor Berglunds cykel på kretsens bekostnad skulle undergå en grundlig reparation och det fortast möjligt."
  • 1920 Kretsen ägde två aktier i Ångbåtsbolaget Mariefred och Gripsholm. Avkastningen skulle tillfalla de mest behövande av kretsens medlemmar.

Renoveringar

Under årens lopp har huset kontinuerligt renoverats, med början på 1920-talet då elektricitet blev indraget. 1950 och 1978 genomfördes två stora och dyra reparationer. 1983 drogs vatten och avlopp in. Tre år senare inreddes vinden för ungdomsverksamheten. 1995 skedde den största förändringen hittills på huset, då det byggdes ut till dubbel storlek. Stor invigning var det i april 1996.

Nya missionshuset

Vad ligger bakom?

Vad ligger då bakom allt detta engagemang? Ekonomiska uppoffringar i stort mått, tid och praktiskt arbete under de drygt hundra år som gått. Svaret sammanfattas bäst i en enda mening: En önskan och längtan att göra Kristus känd och trodd.